Love Yourself(Miluj sám sebe)

Říjen 2008

Citáty+anglický překlad

19. října 2008 v 16:12 ╔Básničky,Motta a Citáty
Dlouho jsem sem nepřidala žádný citáty :( TaQ tady
je máte :P
********************************************************************************
Wait..for the boy..who will make you smile..like no one else.
Počkej na kluka, který tě rozesměje jako nikdo jiný.You are never given a dream without also being given the power to make it true.
Nikdy ti není dán sen, aniž by ti zároveň nebyla dána moc jej uskutečnit.Never, never, never, never give up.
Nikdy, nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej.
While we live, let us enjoy life.
Dokud žijeme, užívejme života.Wisch I was as invisible, as you make me feel.
Přeju si, abych byla neviditelná tak, jak se kvůli tobě cítím.
Boys break hearts, so why don´t girls break their necks?
Kluci lámou srdce tak proč jim holky nelámou krky?

Jus´t because I´m not crying dosen´t mean that I´m ok.
To že nepláču neznámená že jsem v pohodě.Never again will my tears fall for you.....
Už nikdy nebou moje slzy padat kvůli tobě..

I hate everything about you.
Nenávidím vše na tobě.
All my life I´ve been looking for someone like you...
Celý život jsem hledala někoho jako jsi ty...

There´s only one thing I can´t live without: YOU
Je jediná věc bez které nedokážu žít: TY

My world was black and white until the day you walked trough my door and into my HEART
Můj svět byl černý a bílý do dne kdy jsi vstoupil do mých dveřím a pronikl do mého srdce

There is always this one boy and no matter what he does you just can´t stop loving him
Vždycky tu bude ten jeden kluk a nezáleží co udělá ty ho prostě nedokážes přestat milovat.

I don´t want to be your whole life, just your favourite part.
Nechci být celý tvůj život, jen tvoje nejoblíbenější část.

If I had choose between loving you and breathing...I would use my last breath to say I love you...
Kdybych si měla vybrat mezi dýcháním a milováním tě....použila bych svůj poslední dech abych řekla miluju tě....

Somewhere between our laughs, long talks, stupid little fights and all our jokes, I fell in love...
Někde mezi našimi úsměvy, dlouhým povídáním, hloupými hádkami a našimi vtipy, jsem se zamilovala...

Can I be the reason for the smile on your face???
Můžu být důvod k úsměvu na tvé tváři???

I close my eyes and all I see is YOU
Zavřu oči a jediné co vidím jsi ty


I don´t want to dream of you...I want to be with you...
Nechci o tobě snít...chci být s tebou...

You thing I´m so tough, but I just never let you see me cry..
Myslíš,že sem tak silná, ale já tě jen nenechám vidět mě plakat..

You´re the one who completely takes my breath away.
Ty jsi ten kdo mi úplně vyráží dech.
Real love stories never have happy endings, because real love stories never end.
Opravdové lásky nikdy nemají šťastný konec, protože opravdové lásky nikdy nekončí.

If the only possible way for us to be together is in my dreams, then let me sleep forever.
Jestli jediná možnost jak být spolu je v mých snech.. potom mě nech spát navždy.

Love is when you don´t want to sleep, because reality is better then dreams.
Láska je když nechceš spát, protože realita je lepší než sny.

The day we met, angels whispered...´´Perfect´´
V den kdy jsme se potkali andělé zašeptali...´Perfektní´´

Some day you´ll cry for me like I cried for you. Some day you´ll miss me like I missed you.Some day you´ll need me like I needed you. Some day you´ll love me but I wont love you!
Jednoho dne pro mě budeš plakat jako já plakala pro tebe.Jednoho dne ti budu scházet tak jako jsi ty scházel mně.Jednoho dne mě budeš potřebovat jako já jsem potřebovala tebe, jednoho dne mě budeš milovat ale já tebe ne!

I don´t remember the last time my smile was true, all I know is it was when I was still with you....
Nepamatuju si kdy naposled byl můj úsměv upřímný, jediné co vím je, že to bylo když jsem ještě byla s tebou...

LoveYou found me when no one else was looking
Ty jsi mě našel když se nikdo jiný nedíval
If I could do anything It would be to kiss you in the middle of the street on the rainiest day of the year
Kdybych mohla udělat cokoliv, políbila bych tě uprostřed ulice v nejdeštivějším dni roku


Gotika-rozcestník

19. října 2008 v 16:00 ╚Gothic
ZDE Gothické obrázky :)
ZDE Gothické oblečení :)
ZDE něco málo o Gothice :PDalší gotické obrázky :)

19. října 2008 v 15:52 | Amynkaaa |  ╚Gothic


Goth Angel//Jsem zpět :)

19. října 2008 v 9:17
Tak a máte mě tu zase :)
Po třech měsících znovu rozjíždím blog :P